Ik heb gemeend jullie een brief te mogen sturen en wat beter dan dat te doen aan de hand van Gods Woord. De aanpassingen zijn natuurlijk niet om de Bijbel te “herschrijven”, maar om die geweldige boodschap persoonlijk en dichtbij te brengen. Geniet als wij ons laven in Gods Woord, open je hart en laat de Geest tot je spreken. God gaat door met zijn werk, alle omstandigheden zijn aan hem onderworpen.


Van Timothy en het kernteam, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Noord-Nederland, die één zijn in Christus Jezus, en aan hun leiders en teamleden. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu in lockdown zit of de waarheid van het evangelie verkondig en/of uitdraag. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks wanneer de lockdown opgeheven wordt, zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Wij voeren immers allen dezelfde strijd. 

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Geliefde Noordermannen, u bent altijd gehoorzaam geweest toen wij bij elkaar kwamen. Wees het des te meer nu wij niet bij elkaar kunnen komen. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kunnen wij op de dag van Christus trots zijn omdat wij ons niet voor niets hebben ingespannen en afgemat. 
Ook al weten wij niet welk offer deze tijd van ons vraagt, laten wij ons blijvend laten sturen door de Geest, in beschikbaarheid, in de dienst van ons geloof, vol van vreugde, samen staan, met en voor elkaar. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. 

Voor het overige, beste mannen, laat de Heer uw vreugde blijven. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, daar draait het om. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik mijn best doe of godsdienstig ben, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 

Broeders, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. 

Daarom, broeders, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde zijn, blijf standvastig in de Heer. (Noorder)mannen, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. We hebben samen voor het evangelie gestreden, evenals broeders en zusters wereldwijd, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

Ten slotte, Noordermannen, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat we hebben geleerd en overgedragen gekregen, wat ons is verteld en getoond. Doe het, en de God van de vrede zal met ons zijn. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor elkaar hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan elkaar, maar vond niet altijd de gelegenheid het te laten zien. Wij zijn tegen alles bestand door hem die ons kracht geeft. U hebt er goed aan gedaan in deze moeilijkheden te delen en naar elkaar om te zien. 

U weet zelf, Noordermannen, dat toen we in Friesland met de verkondiging begonnen, de verschillende groepen er voor elkaar waren en elkaar bemoedigde. Ook in Groningen en Drenthe mochten we er voor elkaar zijn en samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Niet dat het ons om de getallen te doen is, maar we mogen blijven uitzien waar God ons nog meer heen leidt. Al onze inspanningen zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van ons aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Groet alle heiligen in Christus Jezus. Het kernteam laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de Koning staan.