We gaan weer los!

In oktober gaan we weer starten met Noordermannen-avonden. We kijken er nu al naar uit. Het is goed dat we als mannen weer bijeen komen. 10 locaties zetten hun deuren open voor alle mannen van het Noorden.

Het thema wat in dit nieuwe seizoen een plek krijgt is: Geef wat je hebt. Dit past goed bij het centrale thema van Unite in Christ: Er op uit.

Hier de data van de eerste avonden. Zet ze in je agenda en/of op de kalender!

Graag zien we je dan! Ook ontmoeten we weer graag de mannen die jaren geleden al Noordermannen-avonden hebben bezocht. Neem een vriend mee want ook zo “geef je wat je hebt”!

Hartelijke groet van alle teamleden

READ MORE

april 15, 2021 administratie Geen categorie

Noordermannen Veenklooster pakken de ruimte die er wel is!

Noordermannen Veenklooster pakken de ruimte die er wel is!


Wat doe je als je als groep mannen tijdelijk niet bijeen kan komen? ‘We hebben dit met onze spreker besproken’, vertelt Arjan Weening van Noordermannen Veenklooster. ‘Onze spreker Gerbram Heek, kwam met een idee: Een online avond organiseren in de setting van voetbal international’. Met een aantal mannen om tafel die met elkaar in gesprek gaan. Vrijdagavond 9 april 2021 is er zo een online mannenavond gehouden. ‘Voor deze avond waren de mannen van alle 10 Noordermannen locaties uit Friesland, Groningen en Drenthe uitgenodigd’. 

Ontmoeten geeft moed
‘In deze tijd missen we de persoonlijke ontmoetingen op zondag’, geeft Gerbram Heek aan. ‘En dan vooral het zingen en het met elkaar koffiedrinken. Maar we komen er ook achter dat kerk zijn meer is dan de zondagochtend. Laten we dan ook als kerk investeren in kleine groepen’. Via de chat kwam de tip om naar elkaar wat vaker een belletje of appje te doen. ‘Door elkaar op te zoeken en in kleine groepen of duo’s bij elkaar te zijn sterken we elkaar in geloof. Net zoals Timotheüs de Thessalonicenzen aanmoedigde in geloof. We kunnen juist nu als christen het verschil maken door een hoopvol verhaal te vertellen. Namelijk dat Jezus ons fundament is. Met Zijn geestelijke wapenuitrusting staan wij sterk’.

Noordermannen
Noordermannen is een onderdeel van Unite in Christ. Het is een unieke beweging van mannen die samenkomen op 10 locaties in Noord-Nederland. Alle soorten en maten van mannen zijn welkom. De beweging gaat over alle kerkmuren heen. In Veenklooster bestaat het seizoen uit 9 avonden oftewel karakteravonden. Dit zijn avonden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te zingen, te luisteren, te lachen en hier mag een biertje bij.

Dorpentocht 316
‘Hoe verschillend we ook zijn, we hebben hetzelfde verlangen’, zegt Johan van der Veen, gespreksleider van de avond en lid van het kernteam van de Noordermannen. ‘Ons verlangen, het verlangen van Unite in Christ, is om de liefde van God uit te dragen in Noord Nederland. Dorpentocht 316 is een nieuw initiatief om dit verlangen handen en voeten te geven. Tussen Pasen en Pinksteren trekken we met het kruis door Noord Nederland. Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Zodat er een mars voor eenheid in Christus ontstaat. Daarnaast is de tocht een oproep tot verootmoediging. We bidden namelijk met Jezus mee: Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17). Je bent van harte uitgenodigd om mee te lopen of de tocht thuis zelf te beleven. Kijk voor meer informatie op www.uniteinchrist.nl’.

READ MORE

februari 10, 2021 administratie Geen categorie

@Noordermannen a.d.h.v. Filippenzen

Ik heb gemeend jullie een brief te mogen sturen en wat beter dan dat te doen aan de hand van Gods Woord. De aanpassingen zijn natuurlijk niet om de Bijbel te “herschrijven”, maar om die geweldige boodschap persoonlijk en dichtbij te brengen. Geniet als wij ons laven in Gods Woord, open je hart en laat de Geest tot je spreken. God gaat door met zijn werk, alle omstandigheden zijn aan hem onderworpen.


Van Timothy en het kernteam, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Noord-Nederland, die één zijn in Christus Jezus, en aan hun leiders en teamleden. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu in lockdown zit of de waarheid van het evangelie verkondig en/of uitdraag. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks wanneer de lockdown opgeheven wordt, zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Wij voeren immers allen dezelfde strijd. 

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Geliefde Noordermannen, u bent altijd gehoorzaam geweest toen wij bij elkaar kwamen. Wees het des te meer nu wij niet bij elkaar kunnen komen. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kunnen wij op de dag van Christus trots zijn omdat wij ons niet voor niets hebben ingespannen en afgemat. 
Ook al weten wij niet welk offer deze tijd van ons vraagt, laten wij ons blijvend laten sturen door de Geest, in beschikbaarheid, in de dienst van ons geloof, vol van vreugde, samen staan, met en voor elkaar. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. 

Voor het overige, beste mannen, laat de Heer uw vreugde blijven. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, daar draait het om. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik mijn best doe of godsdienstig ben, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 

Broeders, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. 

Daarom, broeders, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde zijn, blijf standvastig in de Heer. (Noorder)mannen, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. We hebben samen voor het evangelie gestreden, evenals broeders en zusters wereldwijd, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

Ten slotte, Noordermannen, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat we hebben geleerd en overgedragen gekregen, wat ons is verteld en getoond. Doe het, en de God van de vrede zal met ons zijn. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor elkaar hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan elkaar, maar vond niet altijd de gelegenheid het te laten zien. Wij zijn tegen alles bestand door hem die ons kracht geeft. U hebt er goed aan gedaan in deze moeilijkheden te delen en naar elkaar om te zien. 

U weet zelf, Noordermannen, dat toen we in Friesland met de verkondiging begonnen, de verschillende groepen er voor elkaar waren en elkaar bemoedigde. Ook in Groningen en Drenthe mochten we er voor elkaar zijn en samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Niet dat het ons om de getallen te doen is, maar we mogen blijven uitzien waar God ons nog meer heen leidt. Al onze inspanningen zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van ons aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Groet alle heiligen in Christus Jezus. Het kernteam laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de Koning staan.

READ MORE

januari 11, 2021 administratie Geen categorie

Een relatienetwerk voor de Noordermannen-beweging?

Door: Han Jansen

Enkele persoonlijke vragen:

 • 1. Wie wil jij dienen?
 • 2. Wat helpt jou om te blijven groeien?
 • 3. Wie is jouw mentor?

Wat hebben deze vragen met Noordermannen te maken?
Een beweging zet mensen in beweging. Dat is wel de bedoeling.

 1. Wie wil jij dienen?

Een basistekst voor de Noordermannen is Jozua 24:15 (kerngedachte).
Jozua vraagt aan jou: “Kies vandaag nog. Wie wil jij dienen?”
Jozua: “Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.”

 1. Wat helpt jou om geestelijk te blijven groeien?

Noordermannen komen ongeveer 10 maal per jaar samen (buiten coronatijd).
Tweemaal alle locaties gezamenlijk. Achtmaal per locatie als Plaatselijke Groep.
Deze avonden kunnen je helpen te blijven groeien. Verbondenheid ervaren, een luisterend oor vinden, vriendschap en herkenning vinden, je openlijk kunnen uitspreken, bemoedigd worden.
Dit kan bijdragen aan jouw geestelijke groei.

Er is meer!

 1. Wie is jouw mentor?

Een mentor is iemand waarmee je een persoonlijke relatie hebt. Hij draagt kennis of ervaring aan jou over (op een geschikt moment en op de juiste manier), zodat het jouw ontwikkeling en mogelijkheden vergemakkelijkt.

Dit kan op veel manieren.

Jezus vraagt met verbazing: “Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?”
(blinde vlek, mentor nodig om blinde vlekken te ontdekken. Mattheus 7:3 HSV)

Droom van Han voor de Noordermannen:
Iedereen (die dat wil) heeft een mentor.
Een plaatselijke Noordermannengroep heeft een Plaatselijk Team van vaste medewerkers onder leiding van een Plaatselijk Leider.
De hele Noordermannen beweging wordt geleid door een Kernteam.
Op dit moment bestaat dat kernteam uit: Rob van der Hoek, Han Jansen, Johan van der Veen en Timothy van der Vliet.
Vanuit het kernteam is Han mentor voor de plaatselijke leiders (wie dat willen)
De plaatselijke leider is mentor voor elk lid van zijn plaatselijk team (wie dat wil)
De leden van het plaatselijk team zijn mentor van mensen uit de plaatselijke Noordermannen groep (wie dat willen).

Tot zover deze droom.

Verzoek van Han:  
Wil je als lid van een plaatselijk team en als Plaatselijk Leider nadenken over deze droom? En wil je er ook wat breder over denken?

 • Zou ik een mentor willen hebben?

 • Zou ik een mentor willen zijn?

 • Wil ik daarover eens praten met iemand?

Han is zelf mentor van diverse mannen en hij heeft zelf ook een mentor.
Zijn ervaringen zijn heel positief.

Zo groeien de Noordermannen naar een beweging met een hecht relatienetwerk.

READ MORE

december 4, 2020 administratie Geen categorie

Locaties open met thema “Man, wie ben je in tijden van Corona?!”

Noordermannen: Ben je beschikbaar?

Het zijn bijzondere tijden en we kunnen niet meer om COVID heen, toch?

Als we even teruggaan naar de start van dit seizoen, dan kunnen we terugkijken op een team van mannen dat enthousiast is om te starten. Een mooie en spannende uitdaging ligt klaar in een nieuw thema: “Man, wie ben je?!”

Samen mogen we ontdekken waar onze identiteit ligt en gaan we de verbinding zoeken met God én met elkaar. Het is goed om mannen te ontmoeten, te bemoedigen, en met elkaar de uitdaging te zoeken om uit te stappen in geloof.

Helaas moesten we kort na de start van het seizoen besluiten om tijdelijk te stoppen. Door de nieuwe richtlijnen van het RIVM was het tijdelijk niet gewenst om in groepen bij elkaar te komen.

Even voelde dit als verslagen zijn, alsof ons de mond gesnoerd wordt. Echter zijn de regels er niet voor niks en is de regering ons gegeven.

Maar toch:  we laten het er niet bij zitten!

We dienen een God die perspectief biedt in álle omstandigheden, Hij is Dezelfde gister, vandaag en tot in eeuwigheid! Daar kan COVID niks aan veranderen en dwars door alles heen mogen wij
aan de slag met het Goud dat Hij ons in handen geeft.

Wij kunnen niet om COVID heen, maar samen met Hem gaan we op zoek naar (creatieve) mogelijkheden. Dat vraagt om beschikbaarheid, dat vereist doorbraak!

In Johannes 3:16 staat: “God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven”. Hij heeft gegeven opdat wij mogen geven! We mogen uitdelen van de rijkdom die Hij ons geeft, maar de vraag is: Zijn wij beschikbaar?

Het antwoord is JA! En we zetten de schouders eronder. We maken een doorstart vanuit geloof dat God zal voorzien in de creativiteit en in alles wat nodig is om mannen in het Noorden te bereiken met
het goede nieuws. De aanpak is per locatie verschillend. De eerste avonden staan alweer gepland en het enthousiasme is niet bekoeld. We gaan ervoor! Unite in Christ is de Christelijke stichting waar Noordermannen deel vanuit maakt. Vanuit deze basis mogen we bijeenkomsten houden, kleine en grotere. 


“Man, wie ben je in tijden van Corona?!”

Jij bent van harte uitgenodigd op een van onze locaties om samen hiernaar op zoek te gaan. Hou je onze website en je email in de gaten? Hou de communicatie open met je plaatselijke team.

NB:  Op elke NM locatie gaan we in alle voorzichtigheid om met elkaars gezondheid en worden de  regels van het RIVM opgevolgd.

Namens kernteam Noordermannen,

Johan van der Veen

READ MORE

november 16, 2020 administratie Geen categorie

Eten voor mensen in Armenië => door het kopen van een nieuwe Noordermannen polo!

Beste mannen,

Willem de Jong helpt ons met zijn bedrijf Santexo al jaren met de Noordermannen kleding en webshop artikelen.

Onlangs hebben we als Noordermannen een algemene oproep gedaan om voedselpakketten te sponsoren voor de mensen in het dorpje Hartagyugh in Armenië. Als Noordermannen hebben we hier vorig jaar herfstvakantie 5 huizen opgeknapt. Nu staat de winter voor de deuren van deze arme mensen.

Willem is geraakt door deze noodkreet en daarom heeft hij ons het volgende voorstel gedaan: als we vóór 01 jan 2021 een nieuwe Noordermannen polo bestellen dan maakt hij dat bedrag 100% (!!!) over t.b.v. voedselpakketten voor Hartagyugh! 

Doe mee met deze zegen en bestel nu een nieuwe polo de Noordermannen! Speciaal voor deze actie zijn er nieuwe “ontwerpen” gemaakt! Kijk op https://www.noordermannen.nl/shop-2/ voor de nieuwe polo’s.

Doe je mee!? Draag Noordermannen uit door een nieuwe polo en zorg hiermee dat mensen in Armenië een voedselpakket kunnen krijgen. Van harte aanbevolen!

READ MORE

november 16, 2020 administratie Geen categorie

Band of brothers: omdat het mag, omdat het moet!

Als Noordermannen hebben we een band. We hebben verbinding, Onze Koning is degene die ons verbindt, niets is sterker. We zijn Unite in Christ. Samen staan we sterk: ook in deze stormachtige tijd.

Onlangs hebben we met de teamleiders van de 10 Noordermannenlocaties een avond van gebed en gesprek gehad over de huidige tijd en hoe we hiermee om kunnen gaan. Gedurende deze avond schreef Dick Zuidema dit gedicht:

Sta op jongens, sta op,
Blijf niet zitten maar ga staan,
Verhef je stem en zeg geen stop,
Het is niet een tijd van wachten maar gaan.

Sta op mijn kinderen en loop,
Kijk niet om maar vooruit,
Het is een weg als vele, als stroop,
Maar kijk omhoog en zing voluit.

Loop mijn kinderen en wandel snel,
Want mijn tijd is kort en vliegt,
Struikel niet en trek aan de bel,
Het is tijd want de aarde griept.

Kom mijn kind kom,
Twijfel niet, anders is het te laat,
Open je ogen: Jezus overwon,
Het is genade waar je ook gaat.

Aan Mijn voeten is de hoogste plaats,
Nederig en stil voorover gebogen,
Wees sterk als een rots die staat,
Het is volbracht geen woord gelogen.

Als Noordermannen zijn we beschikbaar. Beschikbaar om ook in deze tijd doorbraak te willen geven. Doorbraak om mannen elkaar te laten ontmoeten, de vereenzaming tegen te gaan, samen sterk te blijven: Noordermannen avond te houden. Samen verbonden te zijn, Hem te zoeken door gesprek, confrontatie en kameraadschap. 

De 10 Noordermannen locaties gaan na of en waar ze in de komende periode de Noordermannenavonden kunnen oppakken. 

We gaan de volgende mogelijkheden onderzoeken:

 1. Met maximaal 30 mannen mogen we bijeenkomen in een geschikte ruimte, waarbij we de afstands-maatregelen respecteren. En ook al zingen we niet (samen), we mogen wel bijeen komen.
 2. We kunnen “Noordermannen-light” avonden houden: thuis, aan de keukentafel, of in de schuur, ontmoeten 2 of 3 mannen elkaar. Ja, met afstand, maar wel de verbinding.

Unite in Christ is de Christelijke stichting waar Noordermannen deel vanuit maakt. Vanuit deze basis mogen we bijeenkomsten houden. Met respect voor de maatregelen en voor elkaar gaan we aan de slag! Omdat het mag, omdat het moet!

Binnenkort meer info.

Hou je onze website en je email in de gaten? Hou de communicatie open met je plaatselijke team.

READ MORE

november 13, 2020 administratie Geen categorie

THEMA: MAN, WIE BEN JE?!

Toen ik een jaar of 8 geleden over het Zaailand in Leeuwarden liep waar op dat moment druk gewerkt werd aan de opbouw van een groot evenement, werd ik aangesproken door iemand die zei: “Hey jij bent zeker van de audiovisuals” waarop ik wat verbaasd antwoorde: “Nee hoor, ik ben niemand”

Ik heb inderdaad niks te maken met audiovisuals en dat is ook niet mijn werk.
Maar de woorden die ik toen uitsprak zijn me tot op de dag van vandaag bij gebleven…Ik ben helemaal niemand.
Als ik er nu aan terugdenk vraag ik me af of ik misschien ergens bang voor ben geweest…?

Tot mijn bekering in 2014 ben ik vaak zoekende geweest naar mijn identiteit:
Wie ben ik eigenlijk?
En als ik om me heen kijk zijn er tal van “voorbeelden” om mijn identiteit te vormen, me aan te passen naar mijn omgeving. Dat is de makkelijkste weg…of juist niet?

Wat zegt Jezus over onze identiteit?
Wie behoren we eigenlijk te zijn?

Het komende seizoen willen we als Noordermannen samen op zoek naar het antwoordt op deze vraag: MAN, WIE BEN JE?!

Voel je vrij om langs te komen!
Check de agenda voor datums en de verschillende locaties.

Johan van der Veen

READ MORE

Verbinding houden, juist nu!

Noordermannen houden de Verbinding – juist nu!

We missen de Noordermannen avonden. We missen de mannen…. Het komt door deze tijd. Maar wij willen de wachters op de muur zijn! Juist nu willen en gaan we verbinding houden met elkaar en met onze Koning, want juist nu zijn willen we samen sterk zijn. En daarom gaan we digitaal met de Noordermannen!

20200418_143306.jpg

Om in deze tijd handen en voeten te geven aan de verbinding gaan we een drietal Noordermannen-video’s maken, waarbij spreker Gerrit Lolkema ons voorziet van een krachtige en bemoedigende toespraak. Deze video’s worden op Noordermannen locatie opgenomen.

De eerste (vanuit Oldekerk) is inmiddels klaar en is op het Noordermannen Youtube kanaal gezet. We zijn hier erg enthousiast over en (al zeggen we het zelf) het is echt geweldig geworden! Op de foto zie je een moment van de betreffende opnames. Ook de teamleden komen aan het woord.

De volgende 2 video’s worden binnenkort vanuit een locatie in Friesland en Groningen verzorgd.

“Verbinding” hebben we nodig. Met elkaar en met Jezus. Doordat Jezus ons verbindt, zijn we een eenheid, zijn we Unite in Christ. Daarom nodigen we alle Noordermannen en alle andere mannen van het Noorden uit om in contact te komen met een teamlid van een Noordermannen locatie. Mogelijk dat je als Noorderman al vanuit je locatie een mail hebt ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, of ben je geen Noorderman (maar wel geïnteresseerd) zoek dan contact met een teamleider!

We nodigen jullie uit om in verbinding met een paar andere mannen een moment te zoeken en de video’s gezamenlijk te gaan bekijken en hierna (digitaal) hierover door te spreken. De video’s laten aan het eind een paar vragen zien waar je met elkaar over kan doorpraten. 

Hieronder staat een emailadres van de teamleider van een locatie die gebruikt kan worden als contactadres.  Voor de video’s heb je een uitnodigingslink nodig en deze kan naar jou doorgestuurd worden.

Zoek de verbinding! Met elkaar en met Hem! Juist Nu. Mannen kijk om je heen: waar kan je een helpende hand zijn, waar kan je een bemoedigend woord geven, waar kan je helpen om verbinding te maken met mensen…

Want ook in deze tijd moedigen wij je aan om de tekst van Jozua 24:15 scherp in je hoofd te hebben!:  “ … kies dan heden wie je dienen wilt, maar ik en mijn familie, wij zullen de Heer dienen.”

Contactpersonen van Noordermannen locaties:

locatie: naam: email adres:
Ureterp Arnaud Dijkstra info@1750nn.nl
Oldekerk Bertwillem Renkema bertwillem@hotmail.com
Veenklooster Arjan Weening a.weening81@gmail.com
Nij Beets Berend Lieuwe Bijleveld berend_lieuwe@hotmail.com
Nijega Anne Brouwer nm.nijega@uniteinchrist.nl
Dwingeloo Nico de Vries nivon@ziggo.nl
Leeuwarden Herman Haarsma hermanenlindahaarsma@gmail.com
Dokkum Jacob Rispens j.rispens@outlook.com
Heerenveen Stephan Hoekstra noordermannen.hveen@gmail.com
Hoogeveen Jens van der Akker jensvandenakker@gmail.com
Algemeen Timothy van der Vliet tvdvliet@chello.nl
  Rob van der Hoek r.vanderhoek@uniteinchrist.nl

Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan lezen we deze graag!

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Geen categorie

De meerwaarde van Noordermannen

“En het is ook hierin dat Noordermannen z’n meerwaarde heeft”

Laatst mocht ik in Groningen spreken voor de studentenvereniging Ichthus. Een interkerkelijke groep van studenten die gemeenschappelijk hebben dat ze student zijn, in Groningen (op kamers) wonen en hun christen-zijn met elkaar vorm willen geven en beleven.

Ik begon bij hen, met een kijkje te nemen naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze (een plaatselijke gemeente) over het ontstaan van de kerk (de universele gemeente), de enorme zegeningen die de gemeente heeft ontvangen in Christus en de geweldige roeping die de gemeente als gevolg daarvan meegekregen heeft om de eenheid te bewaren die ze door de Heilige Geest hebben. De gemeente in Efeze worstelt met het vraagstuk van eenheid. In de loop van de tijd is de groep gelovigen uitgegroeid tot een mengelmoes van gelovige Joden en gelovige heidenen. Maar hoe moeten die twee groepen zich tot elkaar verhouden? Paulus gebruikt een principe uit de universele kerk om aan te geven dat ze (theologisch) eigenlijk geen probleem hebben: de Heilige Geest heeft hen namelijk aan elkaar verbonden en ze vormen nu een nieuwe eenheid, het lichaam van Christus, de gemeente. De verdeeldheid die ze ervaren mogen ze en kunnen ze overwinnen door hun kijk en hun denken te veranderen. De eenheid is hun gegeven. In de praktijk is het echter iets waar aandacht en inspanning voor nodig is, aldus Paulus: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft” (Ef.4:3 NBV).

Terug naar Groningen. Ik mocht de studenten voorhouden dat ze in een bevoorrechte positie zitten. Waar we in de terugblik op de kerkgeschiedenis van de afgelopen eeuwen, moeten concluderen dat er alleen maar meer verdeeldheid is ontstaan, tot en met het verketteren van elkaar (Ik denk dat Paulus meerdere malen jeukende vingers heeft gehad om opnieuw een brief te schrijven), heeft de recente ontwikkelingen binnen kerkelijk Nederland, de kerken “verplicht” om weer over de kerkmuren heen te kijken en samenwerking te zoeken, om gemeenschappelijke grond te vinden en elkaar weer in de ogen te kunnen zien. De bevoorrechte positie van de Ichthus studenten ligt hierin dat ze elkaar ontmoeten, samen optrekken, elkaar leren kennen en bemoedigen, los van kerkmuren. Ik heb de hoop uitgesproken dat ze alles wat ze hier leren mee nemen naar “hun” kerk en een stilzwijgende revolutie mogen teweegbrengen.

En het is ook hierin dat Noordermannen z’n meerwaarde heeft.

Timothy Van de Vliet

Februari 2020

READ MORE